Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

 

   
 INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999 Sb.
   
1. OFICIÁLNÍ NÁZEV
Obec Vyšehořovice
2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Obec je zřízena na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako základní územní samosprávné společenství občanů.
3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Orgány obce jsou zastupitelstvo, starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva jsou výbory stavební, finanční a kontrolní. Struktura obecního úřadu je uvedena zde.
4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Adresa:
Obecní úřad Vyšehořovice
Vyšehořovice 23
250 87  Mochov

tel.: 326 992 453
starosta: 602 380 440
e-mail: vysehorovice@centrum.cz
ID datové schránky:  g44br6b


Úřední hodiny

Pondělí:  8,00 - 11,00   12,00 - 17,00
Středa:   8,00 - 11,00   12,00 - 17,00
 
5. PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT
číslo účtu: 246 873 880 / 0300 ČSOB
6. IČ:  00241024
7. DIČ:  CZ00241024
8. ROZPOČET OBCE
 
9. ŽÁDOSTI O INFORMACE
Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti rozhodnutí OÚ při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím úřadovny OÚ, ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl.zákona č.99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl.87, odst.1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
12. FORMULÁŘE
Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat podle povahy věci v úřadovně OÚ. Poučení o jejich vyplňování a o dalších náležitostech podávají zaměstnanci OÚ.
 
13. NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
Viz odkaz Co mám dělat, když…
Životní situace – Portál veřejné správy ČR
14. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY
viz odkaz usnesení
viz odkaz vyhlášky
15. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
dle Obecně závazná vyhláška obce Vyšehořovice č. 2/2007
16. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.
 
17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obec je zřizovatelem:

Příspěvkové organizace obce:
Mateřská škola Vyšehořovice
Knihovna Vyšehořovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
(JPO).
podle § 68 zákona č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
 

Povinně zveřejňované údaje

podle §5 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Standardu ISVS pro zveřejňování informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 

 Související odkazy

úřední deska
elektronická podatelna
povinné info
správní úřady
rozpočet obce
vyhlášky obce
územní plán obce
zápisy ze zasedání ZO
Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů