Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz


 

 

   
 Základní informace o obci Vyšehořovice

Letecký snímek obce Vyšehořovice
Tomáš Hora THC,
foto Martin Pokladník
 

VYŠEHOŘOVICE
Obec Vyšehořovice s částí Kozovazy leží v centru trojúhelníku měst Čelákovice - Úvaly - Český Brod, při dálnici D11 Praha-Hradec Králové.
Tato nevelká obec vešla do povědomí především odborné  veřejnosti díky  neobvyklé  koncentraci architektonicky velmi zajímavých objektů, dnes už většinou dochovaných ve zříceninách. Nejstarším z nich je románsko-gotický kostel sv. Martina z konce 13. století, jehož zřícenina stojí vedle novějšího barokního kostela z let 1769-1770, současně s nímž  vznikla barokní fara v jihovýchodní části návsi. Opodál stojí zřícenina zvonice, jež vyhořela společně s původním kostelem r. 1677. Opačné straně návsi dominuje rozlehlý areál bývalé tvrze z počátku 15. století, která byla zřejmě naposledy důkladně opravována na konci 16. století. V novější době vznikla na západním okraji obce pozdně secesní škola. Kostel se zvonicí odděluje od tvrze protáhlá náves, na níž stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1777.
 

Letecký snímek obce Kozovazy
Tomáš Hora THC, foto Martin Pokladník
 

KOZOVAZY 
První zmínka o obci pochází z roku 1391 v souvislosti s nedalekou vsí Vyšehořovice ("villa Wysserouicz prope Kozowaz"). Kozovazy byly vždy zemědělskou obcí.

Občanská vybavenost

Základní občanská vybavenost obce se začíná po letech budování socialismu teprve rozvíjet. Většina domů je napojena na vodovod, stavba čističky odpadních vod se připravuje společně s plynofikací obce. 

Obec měla donedávna školu, pro nedostatek dětí byl však její provoz ukončen a děti dochází do Čelákovic. Školka sídlí v budově bývalé školy.

Prvky občanské vybavenosti
Obecní úřad v rekonstruované bývalé faře
Mateřská škola
Obchod se smíšeným zbožím 
Hostinec 
Hasičská zbrojnice
V obci je umístěna soukromá ordinace:
- 1x týdně praktický lékař a 1x za čtrnáct dní dětský lékař
Sportovní zařízení je vyhovující.
Ve Vyšehořovicích  je hřiště pro fotbal i nohejbal.
Obec má vlastní hřbitov u kostela

Kompletní vyšší vybavenost je v nedalekých Čelákovicích.
Obec má autobusové spojení s Prahou, Čelákovicemi, Brandýsem nad Labem, Českým Brodem a Úvaly.


Demografický a urbanistický popis
Střed obce tvoří historické jádro tvořené památkově chráněnými objekty tvrze, zříceniny gotického kostela sv. Martina, zvonice a sochy sv. Jana Nepomuckého. Novější zástavba je umístěna především v jižní a v severovýchodní části obce, tak že nenarušuje historické jádro.

Obec má charakter stabilizovaného sídla se všemi předpoklady pro budoucí rozvoj bytové výstavby i výrobní základny. Vzhledem k blízkosti Prahy, která je lehce dostupná dálnicí D11 procházející okrajem katastrálního území a pouze šest kilometrů vzdáleným sjezdem v obci Jirny či silnicí I. třídy 611 směrem na Horní Počernice, se jedná o velmi lukrativní území, kde je výstavba rodinných domů. Z hlediska rozvoje regionu se jedná o perspektivní území, které si zachová hlavně funkci bydlení a zemědělskou.
Plánovaná bytová výstavba v obci je realizovaná pouze formou individuálních rodinných domů, takže se neočekává vznik uniformovaných sídlišť jednotypových domů známých z okolí či dokonce bytovek. Okrajem katastrálního území obce vede trasa vysokého a velmi vysokého napětí. Jiná omezení nejsou.

Životní prostředí

Katastrální území obce je velmi silně zemědělsky využíváno, přispívá k tomu především rovinatá krajina s půdou vysoké bonity. Lesní porosty se táhnou pouze podél koryta potoka Výmoly. Při jihozápadním okraji vsi jsou opuštěné lomy, v jejichž stěnách vystupují pískovce, jíly a slínovce, obsahující četné zkameněliny, jde o světově proslulou lokalitu zkamenělé květeny křídového moře.

Území zvané "U skal" je chráněnou přírodní památkou.

 Další informace
 

Základní statistické údaje

Počet částí 2
Katastrální výměra [ha] 659,04
Počet obyvatel k 1.5.2010 587
Počet domů  

Základní vybavenost obce

Obecní úřad ano
Pošta ne
Škola/školka ne/ano
Zdravotnické zařízení ne
Policie ne
Kanalizace (ČOV) ano
Vodovod ano
Plynofikace ne
 
ÚZEMNÍ PLÁN obce Vyšehořovice
 

Památky na území obce

Tvrz ve Vyšehořovicích
Kostel sv. Martina
Pozdně gotická zvonice
Nový barokní kostel
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1777
Křížek u školy
Pomník obětem válek ve Vyšehořovicích
Pomník obětem I. sv. války v Kozovazích
 

 

17.11.2007 do 2.12.2007
Výstava k historii obce Vyšehořovice