ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI

VYŠEHOŘOVICE
Obec Vyšehořovice s částí Kozovazy leží v centru trojúhelníku měst Čelákovice - Úvaly - Český Brod, při dálnici D11 Praha-Hradec Králové. Tato nevelká obec vešla do povědomí především odborné  veřejnosti díky  neobvyklé  koncentraci architektonicky velmi zajímavých objektů, dnes už většinou dochovaných ve zříceninách. Nejstarším z nich je románsko-gotický kostel sv. Martina z konce 13. století, jehož zřícenina stojí vedle novějšího barokního kostela z let 1769-1770, současně s nímž  vznikla barokní fara v jihovýchodní části návsi. Opodál stojí zřícenina zvonice, jež vyhořela společně s původním kostelem r. 1677. Opačné straně návsi dominuje rozlehlý areál bývalé tvrze z počátku 15. století, která byla zřejmě naposledy důkladně opravována na konci 16. století. V novější době vznikla na západním okraji obce pozdně secesní škola. Kostel se zvonicí odděluje od tvrze protáhlá náves, na níž stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1777.

Obec se skládá ze dvou částí - Vyšehořovice a Kozovazy. K 1.1.2017 v obci žilo 601 obyvatel, 252 mužů a 251 žen (nad 15 let) a 98 dětí (do patnácti let) - 41 chlapců a 57 dívek.

KOZOVAZY 
První zmínka o obci pochází z roku 1391 v souvislosti s nedalekou vsí Vyšehořovice ("villa Wysserouicz prope Kozowaz"). Kozovazy byly vždy zemědělskou obcí.

Občanská vybavenost
Základní občanská vybavenost obce se po letech budování socialismu musela nově rozvíjet. Většina domů je napojena na vodovod, v obci je vybudovaná kanalizace a čistička odpadních vod.  Plynofikace obce byla odmítnuta v referendu. 

Obec měla donedávna školu, pro nedostatek dětí byl však její provoz ukončen a děti dochází do Čelákovic a od roku 2015 do Nehvizd. Školka sídlí v budově bývalé školy. Kompletní vyšší vybavenost je v nedalekých Čelákovicích. Obec má autobusové spojení s Prahou, Čelákovicemi, Brandýsem nad Labem, Českým Brodem, Nehvizdy a Úvaly.
Demografický a urbanistický popis
Střed obce tvoří historické jádro tvořené památkově chráněnými objekty tvrze, zříceniny gotického kostela sv. Martina, zvonice a sochy sv. Jana Nepomuckého. Novější zástavba je umístěna především v jižní a v severovýchodní části obce, tak že nenarušuje historické jádro.

Obec má charakter stabilizovaného sídla se všemi předpoklady pro budoucí rozvoj bytové výstavby, ta je však omezena platným Chráněným ložiskovým územím žáruvzdorných jílů . Vzhledem k blízkosti Prahy, která je lehce dostupná dálnicí D11 procházející okrajem katastrálního území a pouze šest kilometrů vzdáleným sjezdem v obci Jirny či silnicí I. třídy 611 směrem na Horní Počernice, se jedná o velmi lukrativní území, kde je výstavba rodinných domů. Z hlediska rozvoje regionu se jedná o perspektivní území, které si zachová hlavně funkci bydlení a zemědělskou.
Plánovaná bytová výstavba v obci je realizovaná pouze formou individuálních rodinných domů, takže se neočekává vznik uniformovaných sídlišť jednotypových domů známých z okolí či dokonce bytovek. Okrajem katastrálního území obce vede trasa vysokého a velmi vysokého napětí.

Životní prostředí
Katastrální území obce je velmi silně zemědělsky využíváno, přispívá k tomu především rovinatá krajina s půdou vysoké bonity. Lesní porosty se táhnou pouze podél koryta potoka Výmoly. Při jihozápadním okraji vsi jsou opuštěné lomy, v jejichž stěnách vystupují pískovce, jíly a slínovce, obsahující četné zkameněliny, jde o světově proslulou lokalitu zkamenělé květeny křídového moře.

Území zvané "U skal" je chráněnou přírodní památkou.

Letecký snímek obce Vyšehořovice
Letecký snímek obce Kozovazy

Tomáš Hora THC, foto Martin Pokladník