JEDNACÍ ŘÁD

 ZASTUPITELSTVA OBCE

Vyšehořovice

 

 

Úvodní ustanovení:

Jednací řád zastupitelstva obce Vyšehořovice upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování zasedání zastupitelstva, kontrolu plnění jeho usnesení a zabezpečení úkolů dle § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Pravomoci OZ:

Zastupitelstvo obce Vyšehořovice plní své úkoly a vykonává svojí působnost na podkladě výše uvedeného zákona o obcích. Zastupitelstvo obce Vyšehořovice rozhoduje také o dalších věcech samostatné působnosti, které si vyhradí OZ .

 

Svolávání zastupitelstva:

1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává a řídí starosta obce oznámením na vývěsní tabuli obce. Je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 14 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo jiný orgán státní správy.

2. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní starosta obce tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb místní volební komisí.

3. Ustavujícímu zasedání zastupitelstva obce předsedá nejstarší člen zastupitelstva do doby, než-li je zvolen starosta.

4. Po volbě starosty a místostarosty nový starosta určí termín jmenování výborů a komise.

5. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Starosta informuje občany o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva způsobem v obci obvyklým.

Program svolaného zasedání může být doplněn o další body programu před zahájením zasedání.

 

Jednání zastupitelstva:

1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.

2. Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastnit se zasedání zastupitelstva obce a plnit úkoly, které mu zasedání uloží. Jinak jsou členové povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. 

3. Zastupitelstvu obce mohou předkládat návrhy k projednání členové OZ, starosta nebo občané.

4. Procedurální část jednání:

 

a) Starosta obce při zahájení zasedání zjistí, zda je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Není-li přítomna, ukončí zasedání a do 14 dnů svolá náhradní.

 

b) Starosta při zahájení zasedání seznámí zastupitelstvo s programem a určí ověřovatele zápisu, seznámí přítomné hosty z řad občanů s připojením do diskuse k projednávanému tématu.  Dle návrhů doplní program o další body a následně ho nechá schválit.

 

c) Předloží k projednání námitky členů zastupitelstva k minulému zápisu.

 

d) Každý člen zastupitelstva má možnost dostat slovo, chce-li upozornit na nedodržování právních předpisů, na porušení jednacího řádu či k věcné připomínce k předchozímu diskusnímu příspěvku.

 

e) Projednává-li zastupitelstvo obce materiál týkající se práce konkrétního výboru nebo  komise, musí v úvodu dostat slovo zástupce komise, požádá-li o to.

 

f) Jednotlivé komise připravují podklady po odborné stránce dle příslušnosti. Obecní zastupitelstvo přijímá konečná rozhodnutí dle jednacího řádu.

 

g) V diskusi má možnost  vystoupit i nečlen zastupitelstva z řad  občanů, organizací čí jiný host.

 

h) Členové zastupitelstva mají právo požádat o stanovisko, vysvětlení či odborné posouzení k projednávané problematice. Nemohou-li vysvětlení obdržet ihned na zasedání, musí dostat písemnou odpověď do 30 dnů.

 

ch) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně o čemž rozhodne zastupitelstvo obce. Při ustanovujícím zasedání OZ a v ostatních mimořádných případech probíhá hlasování tajné. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

 

Zápis a usnesení:

1.      Ze svých jednání přijímá OZ usnesení, které je součástí zápisu.

2.      K jednotlivým bodům jednání mohou členové zastupitelstva přednést protinávrh.

3.      Pokud zastupitelstvo obce předložený návrh ani protinávrhy neschválí, může se usnést na dohadovacím řízení. Pověří starostu a nebo předkládacího člena OZ  k eventuálnímu dopracování  materiálu do příštího jednání OZ.

4.      V usnesení zasedání zastupitelstva obce musí být vždy stanoven konkrétní termín plnění rozhodnutí, termín kontroly a osoba za plnění úkolů odpovídající. Je-li plněním pověřena komise nebo výbor, zodpovídá za splnění vedoucí výboru nebo předseda komise.

5.      O zasedání zastupitelstva je pořizován zápis, který podepíší pověření ověřovatelé zápisu. Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů a tento je k nahlédnutí na obecním úřadu. O případných námitkách k zápisu člena zastupitelstva rozhodne nejbližší jednání zastupitelstva obce.

 

 

 

Pracovní setkání zastupitelstva obce

1.     K seznámení se složitými problémy, u kterých je potřebná podrobnější příprava členů zastupitelstva obce k věcně správnému rozhodnutí, může starosta, vedoucí výborů a komise organizovat pracovní setkání.

2.     Na pracovních setkáních nesmí být členové zastupitelstva jakýmkoliv způsobem zavazováni k rozhodnutí, přijímána žádná usnesení a ani pořizován zápis.

 

 

 

 

 

Výkon usnesení

1.      Odpovědnost za splnění jednotlivých usnesení zasedání zastupitelstva obce je stanovena v usnesení. Za celkové plnění usnesení je odpovědný starosta a místostarosta.

2.      Starosta ve dnech následujících po zasedání zastupitelstva obce projedná, případně upřesní zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva. V mezidobí kontroluje plnění usnesení Kontrolní výbor.

 

 

         Stehlík Karel

          starosta obce  

 

         Kratochvíl František                                                          

         místostarosta obce